top of page

National Anthem of India by Grammy Award Winner Ricky Kej🇮🇳✨

Anurag Jetley, Bhushan Bagadia, Sandesh Kadur, Rana Belur & Sugandhi Gadadhar, Amoghavarsha, Pratheek Shetty, Sairam Sagiraju, Wild Karnataka (Kalyan Varma, Sarath Champati, Prashanth Nayaka, Prakash Matada, Vinod Reddy), Dhritiman Mukherjee🇮🇳✨


Komentáře